Is een levenstestament nuttig?  

Maar wat is het precies en wat kan het voor mij betekenen? Is het verstandig een levenstestament op te stellen? 

Wat is het?

Een testament maak je om vast te leggen wat er moet gebeuren met een nalatenschap na je overlijden. In een levenstestament worden juist zaken vastgelegd die van belang zijn tijdens het leven. 

Je legt in een levenstestament die wensen vast voor een toekomst waarin je zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld: stel dat je door ziekte of ongeval zelf niet meer in staat bent om je zaken te regelen. Misschien is dat tijdelijk, maar het kan ook permanent zijn door bijvoorbeeld dementie. Je kunt met een levenstestament iemand aanwijzen (volmacht geven) die je vertrouwt om (bepaalde) zaken voor je te behartigen. Zo voorkomt je dat er beslissingen genomen worden die niet overeenkomen met jouw wensen en belangen. 

Een nuttig document?

Ja, een levenstestament is nuttig als je zeker wilt weten dat bepaalde zaken goed geregeld worden, wanneer je zelf niet meer kunt beslissen. Dat kunnen financiële zaken zijn, bijvoorbeeld over woning of vermogen, of een persoonsgebonden budget. Maar het kunnen ook persoonlijke zaken zijn, zoals de zorg voor een huisdier. 

Medische wensen rondom het levenseinde:

En zeker als je jouw medische wensen wilt vastleggen als het gaat om het levenseinde. Het is slim om een levenstestament te maken als je nog gezond bent. Tenslotte is het een voorbereiding op een situatie waarin je iets overkomt. Het is dus een misvatting dat een levenstestament alleen voor oude mensen is. Ook op jonge leeftijd kunnen er situaties ontstaan waarin iemand niet meer zelfstandig kan handelen. Je bepaalt zelf wat je in een levenstestament vastlegt. Meestal bestaat het uit twee volmachten: een financiële volmacht en een persoonlijke en medische volmacht. 

Moet ik hiervoor naar een notaris?

Veel zaken kunt je zelf regelen. Voor geldzaken kun je een of meer mensen machtigen. Voor medische zaken kun je wilsverklaringen uitschrijven en ondertekenen. Met jouw handtekening eronder heeft dit ook rechtsgeldigheid. Dus voor eenvoudige afspraken is het prima om zaken zelf te regelen. 

Als er meerdere en complexere zaken te regelen zijn is het verstandig een notaris of professionals te raadplegen. De notaris kan je voorzien van advies op maat en neemt werk uit handen. Bovendien kan hij of zij ervoor zorgen dat het levenstestament in het Centraal Levenstestamentenregister wordt opgenomen. In het register is voor derden te zien of er een levenstestament is en bij welke notaris dit is opgesteld. De inhoud van het levenstestament staat niet in het register. 

Vaststellen van wilsbekwaamheid 

Het inschakelen van een notaris is ook zinvol om vast te laten stellen dat je wilsbekwaam bent voordat je een notariële akte laat opstellen of een eigen document opstelt en ondertekent. Wilsbekwaam betekent dat je zelfstandig een beslissing kunt nemen en de gevolgen van die beslissing overziet. De notaris zal dit toetsen; het bepaalt de rechtsgeldigheid van de akte. Dit is met name belangrijk voor derden, zoals banken, die gevolg moeten geven aan uw wensen. Zij en andere instellingen willen graag een notariële onderbouwing.

Wilsonbekwaam zonder levenstestament

Als je of jouw naaste wilsonbekwaam wordt bevonden en er is geen levenstestament of volmacht opgesteld, dan krijg je met de kantonrechter te maken. Er wordt dan een bewindvoerder of curator verantwoordelijk voor jouw financiële zaken. 

Voor de medische en persoonlijke zaken worden jouw naaste familie aangesproken. Zijn er geen wettelijke vertegenwoordigers, dan zal de rechter een mentor aanstellen.

Welke vragen moet ik mezelf stellen?

 • Wie zou je als vertrouwenspersoon/gevolmachtigde willen? Of misschien meer dan een? De een voor de financiele zaken en de ander voor de persoonlijke en medische zaken? Dit kan, maar hou het beperkt tot twee. Zowel banken als artsen willen maar één contactpersoon. Mensen wijzen vaak de partner of één of meerdere kinderen aan, maar in principe kun je u iedereen vragen. Belangrijk is dat het iemand is in wie in jij het volste vertrouwen heeft.
 • Wat gaat deze vertrouwenspersoon voor je doen? Wat mag de vertrouwenspersoon wel of niet doen? (schenkingen, vergoedingen)
 • Hoe gaat je het toezicht regelen? Hoe legt de vertrouwenspersoon verantwoording af en aan wie?
 • Wat gebeurt er in onvoorziene omstandigheden?
 • Wanneer gaat het levenstestament in?
 • Wie gaat je informeren over uw levenstestament?

Levenstestament en gemeenschap van goederen 

Ook als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, is een levenstestament handig. Zeker als het om financiële zaken gaat. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis dat op jouw naam en dat van je partner staat. Of bij grote uitgaven. Als één van de twee dement wordt, is toestemming van de rechter nodig als je niets geregeld heeft. 

Plan Laatste Levensfase:

Met het Plan Laatste Levensfase gaan we samen ontdekken wat voor jullie de juiste keuzes kunnen zijn.  Hierbij creëren we rust, helderheid en kijken we naar wat voor jullie, op dit moment in het leven, belangrijk is en waar de prioriteit ligt.

Aan bod komen allerlei zaken die te maken kunnen hebben als bijvoorbeeld:

 • Hoe hou je regie
 • Wilsbeschikkingen, euthanasie, wilsbeschikking, levens-testament
 • Wensen m.b.t. voor zorg, verzorging 
 • Terminale fase en sterfbed 
 • Het afscheid
 • Financiële en zakelijke afwikkelingen van de nalatenschap, tips voor deze fase van voorbereiding
 • Hoe straks als je alleen bent?

Je krijgt van mij een informatie pakket. Hierin de informatiegids ‘De Laatste Levensfase’, folders en informatie zodat je thuis samen in je eigen omgeving datgene kan bespreken/oppakken wat voor jullie het “verschil” kan maken om samen liefdevol naar het levenseinde te kijken. Voor nu en later.

Ik neem de tijd voor je en luister naar jullie. Persoonlijke aandacht voor elkaar en voor jou.

Geinteresseerd?

Klik hier om contact te leggen of bel 06 - 13 34 12 57

Meer informatie

Memori: wat is jouw herinnering

Online condoleren

De laatste levensfase, wat wil je wel of niet?

Plan laatste levensfase

ik luister graag naar je

Gewoon even praten?